Naš tim lekara

Početna    Naš tim lekara

Naš iskusni i cenjeni tim lekara cine lekari opšte prakse, interne medicine, lekari svih specijalnosti interne medicine i hirurgije. Eliksir Medical bolnica nastoji da vam pruži sveobuhvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i negu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Klikom na željenu oblast medicine možete pogledati radne biografije naših lekara.

Dr Martin Popevic

Dr Martin Popević
Specijalista medicine rada

Dr Martin Popević 2004. godine počinje da radi kao asistent pripravnik na katedri Medicina rada i kao klinički lekar u Institutu za medicinu rada Srbije. Od 2010. godine intenzivno je uključen u proučavanje poremećaja disanja u spavanju, pre svega sindorma opstruktivne apneje u spavanju i njihovog uticaja na radnu sposobnost profesionalnih vozača. Od 2011. godine, koautor i učesnik projekta „Značaj rane dijagnostike sindroma opstruktivne apneje u spavanju kod vozača profesionalaca koji upravljaju motornim vozilima“ 2011-2020. Projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva Nauke Republike Srbije. U junu 2012. godine završava Central European Advanced Sleep training course- Hungarian Sleep Society, Budapest, Hungary.  2016. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Pospanost, sindrom opstruktivne apneje u spavanju i saobraćajni traumatizam kod vozača profesionalaca“, čime je stekao zvanje doktora medicinskih nauka. Trenutno radi kao Docent na katedri Medicina rada i kao lekar specijalista medicine rada u Institutu za medicinu rada Srbije. Autor je i koautor više naučnih radova u domaćim i stranim časopisima iz oblasti poremećaja disanja u spavanju i uticaja na zdravlje i radnu sposobnost. Učesnik je domaćih i međunarodnih projekata Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Član je Evropskog udruženja za istraživanje sna (ESRS), međunarodnog udruženja medicine rada (ICOH) i aktivan član Srpskog lekarskog društva. Jedan je od članova osnivača Srpskog somnološkog društva , nacionalnog naučno-stručnog neprofitabilnog udruženja čiji je cilj unapređenje svih aspekata proučavanja i promocije kako normalnog spavanja tako i bolesti spavanja.

Dr Branislav Ilić

Dr Branislav Ilić
Specijalista interne medicine – pulmolog

Dr Snežana Cvetković

Dr Snežana Cvetković
Subspecijalista pulmologije
Specijalista pneumoftiziologije

Dr Branislav Ilic je specijalista interne medicine i akademski specijalista pulmologije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Na završnoj je godini Doktorskih studija iz pulmologije. Trenutno je zaposlen u Klinici za pulmologiju Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, u Odeljenju bronhologije i invazivne pulmološke dijagnostike. Tokom dosadašnjeg kliničkog i naučnog rada bavio se različitim aspektima pulmologije. Posebne oblasti interesovanja doktora Branislava su invazivna pulmološka dijagnostika, torakalna onkologija i intersticijske bolesti pluća. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma iz oblasti pulmologije. Autor i koautor je dvadesetak naučnih radova, izvoda i saopštenja. Članstva: Respiratorno udruženje Srbije, Srpsko lekarsko društvo, Evropsko respiratorno udruženje i Evropska i Svetska asocijacija bronhologa i interventnih pulmologa.

Dr Snežana Cvetković je specijalista pulmologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Svoje osnovne studije, specijalizaciju pneumoftiziologije i subspecijaliaziju pulmologije zavrsila je u Beogradu. Do 2013.godine bila je načelnik Grudnog odeljenja opšte bolnice „Stefan Visoki“. Trenutno radi u klinici za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Posebna interesovanja doktorke Snežane su: bronhijalna astma, hronična opstruktivna bolest pluća, tuberkuloza, bronhiektazije ,embolije pluća, pneumonije , tumori pluća, intersticijumske bolesti pluća, fibroza pluća , sarkoidoza pluća. Aktivni je učesnik  na evropskim  i domaćim kongresima iz oblasti  plućnih bolesti. Autor i koautor je velikog broja stručnih radova iz oblasti pulmologije. Članstva: Respiratorno udruženje Srbije, Evropsko respiratorno udruženje, Srpsko lekarsko društvo, Lekarska komora Srbije.

Dr Vladan Živković

Dr Vladan Živković
Specijalista pneumoftiziologije

Doktor Vladan Zivković završio je Integrisane akademske studije Medicinskog fakulteta u Nišu. 2017.godine položio je specijalistički ispit sa odličnom ocenom dok se trenutno nalazi na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu VMA. Zaposlen je kao lekar na odeljenju Pulmologije 1 na Klinici za pulmologiju VMA. Doktor Živković uspešno se bavi kako kliničkim radom, tako i invazivnom plućnom dijagnostikom.

Prim Dr Milan Spasojević

Prim Dr Milan Spasojević
Specijalista alergologije
Specijalista medicine rada

Prim.dr Milan Spasojević je alergolog i specijlista medicine rada sa dugogodišnjim radnim iskustvom kako u privatnim tako i u državnim medicinskim ustanovama u Bogradu. Nakon završenih osnovnih i specijlističkih studija iz oblasti alergologije nastavio je dalje stručno usavršavanje u Srbiji i u inostranstvu. Od 2006.radi u Institutu za Medicinu rada Srbije, prvo kao načelnik centra za ocenu radne sposobnosti Instituta i rukovodilac alergološke ambulante, dok od 2014. Radi kao pomoćnik direktora. Član je brojnih domaćih i stranih udruženja. Autor i kontautor nekoliko naučnih radova objavljenih u medicinskim časopisima u zemlji i inostranstvu. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja, na kojima je često i predavač po pozivu. Članstva: Alergološka sekcija SLD, Sekcija za Medicinu rada SLD.

Dr Predrag Bogdanović

Dr Predrag Bogdanović
Specijalista kardiolog
Specijalista interne medicine

Potpukovnik dr med. Predrag Bogdanović je specijalista interne medicine i kardiologije sa dugogodišnjim radnim iskustvom kako u privatnim tako i u državnim medicinskim ustanovama. Nakon završenih studija u Beogradu nastavio je stručno usavršavanje u Srbiji i inostranstvu. Trenutno je zaposlen u Beogradu, u Klinici za kardiologiju, Vojnomedicinske akademije Beograd, ministarstva odbrane RS. Uže specijalnosti doktora Predraga su sve dijagnostičke procedure u oblasti neinvazivne kardiologije ( ehokardiografija, holteri TA I EKG-a, Ergometrija ), kao i invazivna kardiološka dijagnostika – koronarografia i naročito ugradnja privremenih i trajnih pejsmejkera, defibrilatora. Član je brojnih domaćih i stranih udruženja, autor i koautor je nekoliko naučnih radova iz oblasti interne medicine i kardiologije objavljenih u medicinskim časopisima u zemlji i inostranstvu. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja, na kojima je često i predavač po pozivu. Dobitnik je više nagrada u službi, angažovan je i kao zamenik komandanta i komanadant privremenih Covid-19 bolnica – „beogradski sajam“ i „Arena“.

Dr Vladimir Dedović

Dr Vladimir Dedović
Specijalista kardiolog
Specijalista interne medicine

U sali za kateterizaciju srca Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) radi od 2007. godine gde je obavio više od 10 000 procedura, od čega oko 1 500 primarnih perkutanih intervencija u akutnom infarktu miokarda. Tokom svog rada boravio na odeljenjima klinikę koji se bave dijagnostikom i lečenjem koronarne bolesti srca, srčanom slabošću, hipertenzijom, srčanim aritmijama i drugim kardiološkim kliničkim entitetima.

Dr Dedović je publikovao ukupno 125 naučnih radova, od čega 34 rada in extenso, 88 izvoda i jedno poglavlje u udžbeniku. Bavi se istraživanjima na polju interventnih kardioloških procedura. Učesnik je jednog projekta  Ministarstva za nauku i tehnoliški razvoj Srbije, kao i 19 međunarodnih multricentričnih studija u kojima je istraživač od kojih je na 5 i studijski koordinator.

–    autor poglavlja Akutna srčana slabost i kardiogeni šok u užbeniku Kardiologija klinički vodič (glavni urednici Branko Beleslin, Ana Đorđević Dikić, Vojislav Giga, Milan Dobrić)

Dr Tija Apostolović

Dr Tija Apostolović
Specijalista neurologije

Dr Tija Apostolović je specijalista neurologije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Nakon završenih studija u Beogradu nastavila je stručno usavršavanje u Srbiji. Uže oblasti rada doktorke Tije su cerebrovaskularne bolesti, glavobolja i vrtoglavica. Od 2019. godine radi kao načelnik odeljenja intenzivne nege u specijalizovanoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja. Članstva: Srpska lekarska komora, Srpsko lekarsko društvo, Evropska federacija neuroloških društava.

Prim Dr Milan Spasojević

Prim Dr Milan Spasojević
Specijalista alergologije
Specijalista medicine rada

Prim.dr Milan Spasojević je alergolog i specijlista medicine rada sa dugogodišnjim radnim iskustvom kako u privatnim tako i u državnim medicinskim ustanovama u Bogradu. Nakon završenih osnovnih i specijlističkih studija iz oblasti alergologije nastavio je dalje stručno usavršavanje u Srbiji i u inostranstvu. Od 2006.radi u Institutu za Medicinu rada Srbije, prvo kao načelnik centra za ocenu radne sposobnosti Instituta i rukovodilac alergološke ambulante, dok od 2014. Radi kao pomoćnik direktora. Član je brojnih domaćih i stranih udruženja. Autor i kontautor nekoliko naučnih radova objavljenih u medicinskim časopisima u zemlji i inostranstvu. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja, na kojima je često i predavač po pozivu. Članstva: Alergološka sekcija SLD, Sekcija za Medicinu rada SLD.

Ass Dr spec med Milica Marjanović Petković

Ass Dr spec med Milica Marjanović Petković
Subspecijalista endokrinologije

Zaposlena je na Kliničkom odeljenju za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinike za Interne bolesti KBC Zvezdara u Beogradu od 2008 godine. Od 2016 godine je Šef Odseka za Dijabetes, Kliničkog odeljenja za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinike za interne bolesti KBC Zvezdara.

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANjA
Osnovne studije
Medicinski fakultet u Beogradu upisala je 2000.godine i diplomirala 2007. godine

Specijalizacija
Specijalistički ispit iz Interne medicine položila je sa odličnim uspehom 27.01.2016 godine

Subspecijalizacija
Usmeni Subspecijalistički ispit položila 13.02.2020 sa odličnim uspehom pred komisijom čiji je predsednik bio Prof M.Žarković. Temu subspecijalističkog rada ” LDL holesterol u osoba sa Predijabetesom bez koronarnog sindroma sa različitim rizikom za kardiovaskularnu bolest” je uspešno odbranila 01.10.2021 i time stekla zvanje Subspecijalista iz Endokrinologije-Endokrinolog

Doktorske studije
Doktorat u fazi završetka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

U nastavi na Medicinskom fakultetu
Klinički Asistent na Katedri za Internu medicinu na Medicinskom fakultetu od februara 2018 godine.

Usavršavanja

 • Sertifikat ISCD za Denzitometriju, 2011 godine, Niška Banja
 • Škola za primenu ultrazvuka abdomena, mekih tkiva i štitne žlezde 2014 godine pod rukovodstvom Prof dr Mirjane Perišić.
 • Škola Ultrazvuka štitne žlezde, Zlatibor, Čigota april 2019.godina
 • Brojni kursevi kontinuirane medicinske edukacije, simpozijumi, kongresi u zemlji i inostranstvu.
 • Učestvovanje u brojnim kliničkim studijama kao studijski kordinator ili istraživač.
 • Predavač na brojnim Kontinuiranim medicinskim edukacijama, Predavač na kongresima u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor brojnih radova u zemlji i inostranstvu.

Dr Marijan Stanković

Dr Marijan Stanković
Specijalista interne medicine -gastroenterolog

Dr Marjan Stanković je specijalista interne medicine sa višegodišnjim iskustvom u radu sa gastroenterološkim i hepatološkim pacijentima. Specijalistički ispit je položio 2017.godine sa odličnim uspehom. Redovno učestvuje na gastroenterološkim sekcijama od 2009. Godine gde je bio predavač 2019.

Podistraživač je u preko 1deset kliničkih studija, dominantno u vezi inflamatronih bolesti creva. Učestvuje na SIBDA sastancima, te kongresima u organizaciji Udruženja gastroenterologa Srbije čiji je član. Bavi se ehosonografijom abdomena, gornjom endoskopijom, inflamatornim bolestima creva.

Dr Danijela Đorđević

Dr Danijela Đorđević
Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Danijela Đorđević je specijalista ginekologije i akušerstva sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim ustanovama. Radila je više od 20 godina kao specijalista ginekologije i akušerstva sa neonatologijom u Opštoj bolnici Knjaževac. Trenutno radi u Domu zdravlja Jagodina u službi za javnu zaštitu žena. Usavršavala se u oblastima primene ultrazvuka, ultrazvuka dojke, 3D/4D ultrazvuka, kolposkopije, ginekološke citodijagostike itd. Član je nekoliko udruženja. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva.


Dr Jovanka Kostić Ristić

Dr Jovanka Kostić Ristić
Specijalista ginekologije i akušerstva, citoskriner

Dr Jovanka Kostić Ristić je specijalista ginekologije i akušerstva u Beogradu. Od 2002. Do 2004. godine radila je u dispanzeru za žene sa vanbolničkim porodilištem u Lazarevcu. Od 2004.godine do danas radi u DZ Novi Beograd. Usavršavanja i obuke:  Jugoslovenska škola za patologiju, cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju u Begradu, Škola ultrazvuka-institut za ginekologiju i akušerstvo-Klinički Centar Srbije, Obuka za citoskrinera – Institut za ginekologiju i akušerstvo. Položila je ispit iz ginekološke citodijagnostike po Bethesda klasifikaciji GAK Narodni Front Beograd. Posebna interesovanja  doktorke Jovanke su  sterilitet i perinatologija. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, simpozijumima i stručnim sastancima. Članstva: Srpska lekarska komora , Srpsko lekarsko društvo, Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije, Multidisciplinarno udruženje za menopauzu i andropauzu Srbije – MUMIA.

Dr Predrag Poleksić

Dr Predrag Poleksić
Specijalista dermatovenerologije
Subspecijalista dermatohirurgije

Dr Predrag Poleksic  je specijalista dermatovenerologije iz Beograda sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim ustanovama i privatnoj praksi. Tokom specijalizacije pohađao je brojne edukacije i treninge iz dermatoskopije, promena pigmenta kože, radio operacija kože, dermalnih filera i podmlađivanja, rada sa laserima. Stručno se usavršavao u Sahlgrenska Institutu u Geteburgu, klinici Felippe de Inigo u Barseloni i Unispital bolnici u Cirihu.  Stalno je zaposlen u Gradskom Zavodu za kožne i venerične bolesti u Džordza Vašingtona, gde obavlja između sedam i osam hiljada pregleda godišnje. Glavne veštine doktora Predraga su dermatoonkologija i dermatohirurgija. Redovan je član Evropske Akademije Dermatologije ( EADV). Od 2011.godine je stalan učesnik i predavač na EADV kongresima.

Ass Dr spec med Milica Marjanović Petković

Ass Dr spec med Milica Marjanović Petković
Subspecijalista endokrinologije

Zaposlena je na Kliničkom odeljenju za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinike za Interne bolesti KBC Zvezdara u Beogradu od 2008 godine. Od 2016 godine je Šef Odseka za Dijabetes, Kliničkog odeljenja za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinike za interne bolesti KBC Zvezdara.

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANjA
Osnovne studije
Medicinski fakultet u Beogradu upisala je 2000.godine i diplomirala 2007. godine

Specijalizacija
Specijalistički ispit iz Interne medicine položila je sa odličnim uspehom 27.01.2016 godine

Subspecijalizacija
Usmeni Subspecijalistički ispit položila 13.02.2020 sa odličnim uspehom pred komisijom čiji je predsednik bio Prof M.Žarković. Temu subspecijalističkog rada ” LDL holesterol u osoba sa Predijabetesom bez koronarnog sindroma sa različitim rizikom za kardiovaskularnu bolest” je uspešno odbranila 01.10.2021 i time stekla zvanje Subspecijalista iz Endokrinologije-Endokrinolog

Doktorske studije
Doktorat u fazi završetka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

U nastavi na Medicinskom fakultetu
Klinički Asistent na Katedri za Internu medicinu na Medicinskom fakultetu od februara 2018 godine.

Usavršavanja

 • Sertifikat ISCD za Denzitometriju, 2011 godine, Niška Banja
 • Škola za primenu ultrazvuka abdomena, mekih tkiva i štitne žlezde 2014 godine pod rukovodstvom Prof dr Mirjane Perišić.
 • Škola Ultrazvuka štitne žlezde, Zlatibor, Čigota april 2019.godina
 • Brojni kursevi kontinuirane medicinske edukacije, simpozijumi, kongresi u zemlji i inostranstvu.
 • Učestvovanje u brojnim kliničkim studijama kao studijski kordinator ili istraživač.
 • Predavač na brojnim Kontinuiranim medicinskim edukacijama, Predavač na kongresima u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor brojnih radova u zemlji i inostranstvu.

Dr Radojica Đokić

Dr Radojica Đokić
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr Radojica Đokić je specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 1994.godine zaposlen je na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica u Beogradu. Dominantne oblasti stručnog rada doktora Radojice : deformiteti kičmenog stuba kod dece i degenerativne oblasti KS. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva. Član je brojnih udruženja.

Dr Predrag Bogdanović

Dr Predrag Bogdanović
Specijalista kardiolog
Specijalista interne medicine

Potpukovnik dr med. Predrag Bogdanović je specijalista interne medicine i kardiologije sa dugogodišnjim radnim iskustvom kako u privatnim tako i u državnim medicinskim ustanovama. Nakon završenih studija u Beogradu nastavio je stručno usavršavanje u Srbiji i inostranstvu. Trenutno je zaposlen u Beogradu, u Klinici za kardiologiju, Vojnomedicinske akademije Beograd, ministarstva odbrane RS. Uže specijalnosti doktora Predraga su sve dijagnostičke procedure u oblasti neinvazivne kardiologije  ( ehokardiografija, holteri TA I EKG-a, Ergometrija ), kao i invazivna kardiološka dijagnostika – koronarografia i naročito ugradnja privremenih i trajnih pejsmejkera, defibrilatora. Član je brojnih domaćih i stranih udruženja,  autor i koautor je nekoliko naučnih radova iz oblasti interne medicine i kardiologije objavljenih u medicinskim časopisima u zemlji i inostranstvu.  Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja, na kojima je često i predavač po pozivu. Dobitnik je više nagrada u službi, angažovan je i kao zamenik komandanta i komanadant privremenih Covid-19 bolnica – „beogradski sajam“ i „Arena“.

Dr Vladimir Dedović

Dr Vladimir Dedović
Specijalista kardiolog
Specijalista interne medicine

U sali za kateterizaciju srca Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) radi od 2007. godine gde je obavio više od 10 000 procedura, od čega oko 1 500 primarnih perkutanih intervencija u akutnom infarktu miokarda. Tokom svog rada boravio na odeljenjima klinikę koji se bave dijagnostikom i lečenjem koronarne bolesti srca, srčanom slabošću, hipertenzijom, srčanim aritmijama i drugim kardiološkim kliničkim entitetima.

Dr Dedović je publikovao ukupno 125 naučnih radova, od čega 34 rada in extenso, 88 izvoda i jedno poglavlje u udžbeniku. Bavi se istraživanjima na polju interventnih kardioloških procedura. Učesnik je jednog projekta Ministarstva za nauku i tehnoliški razvoj Srbije, kao i 19 međunarodnih multricentričnih studija u kojima je istraživač od kojih je na 5 i studijski koordinator.

– autor poglavlja Akutna srčana slabost i kardiogeni šok u užbeniku Kardiologija klinički vodič (glavni urednici Branko Beleslin, Ana Đorđević Dikić, Vojislav Giga, Milan Dobrić)

Dr Tija Apostolović

Dr Tija Apostolović
Specijalista neurologije

Dr Tija Apostolović je specijalista neurologije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Nakon završenih studija u Beogradu nastavila je stručno usavršavanje u Srbiji. Uže oblasti rada doktorke Tije su cerebrovaskularne bolesti, glavobolja i vrtoglavica. Od 2019. godine radi kao načelnik odeljenja intenzivne nege u specijalizovanoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja. Članstva: Srpska lekarska komora, Srpsko lekarsko društvo, Evropska federacija neuroloških društava.

Dr Slavica Katkić

Dr Slavica Katkić
Specialista neuropsihijatrije-neurolog

Doktorka Slavica Katkić završila je Medicinski fakultet 1977. godine u Beogradu, specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položila je sa odličnim uspehom u Beogradu 1984. godine. Subspecijalizaciju iz neurologije završila na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1986. godine.
Kao klinički lekar počela je da radi 1978. godine na Klinici za psihijatriju i neurologiju KBC „Dr Dragiša Mišović“-Dedinje u Beogradu. Od 2000. godine zaposlena je u IOHB “Banjica” u Beogradu, na odeljenju Spinalnog centra (jedina specijalizovana ustanova za lečenje oboljenja kičme i traumatologiju). Tu je stekla znanja i iskustva iz ortopedske traumatologije, posebno trauma kičmenog stuba. Registrovana je kao mentor praktične nastave za stažere i specijalizante, pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Radno iskustvo:
Doktorka Katkić stekla je veliko iskustvo sa psihijatrijskim pacijentima, učestvovala je u sekcijama i radnim grupama, individualnoj i grupnoj psihoterapiji ležećih i ambulantnih pacijenata. Sve vreme je radila sa mentorima koji su bili vodeća imena tadašnje srpske psihijatrije i neurologije. Po završnom specijalističkom ispitu, bila je raspoređena na kliničko neurološko odeljenje, gde je radila sa svim vrstama neuroloških bolesnika tokom lečenja i socijalne rehabilitacije.
U timu sa ortopedima učestvovala je u delikatnim situacijama donošenja odluka o hirurškim zahvatima, kao i praćenje posledica povreda i neurološkog oporavka. Sve vreme radila je sa supervizijom mentora koji su bili renomirana imena srpske ortopedske hirurgije, posebno hirurgije kičmenog stuba. Edukovana u jedinog zvaničnog neurologa traumatologa u R. Srbiji.
Dugi niz godina sarađivala je sa Ministarstvom pravosuđa na brojnim predmetima, kao sudski veštak. Stalni je saradnik, iz domena neurologije Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu i Specijalnog suda u Beogradu. Tu je stekla iskustva iz forenzičke neuropsihijatrije u radu sa osuđenicima.
Učestvovala na domaćim i međunarodnim kongresima sa autorskim i koautorskim radovima. Ima objavljeno poglavlje iz neurologije u knjizi „traume u sportu” autora Dr Dragoljuba Banovića.Aktivno prati zbivanja iz domena neurologije u okviru redovne KME, na kongresima i radnim sastancima. Učestvuje u okruglim stolovima farmaceutskih kuća, i na projektima za ispitivanje lekova.

Olja Jovanović Viši dijetetičar-nutricionista

Olja Jovanović
Viši dijetetičar-nutricionista

Olja Jovanović diplomirala je 2012.godine u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, smer nutricionista dijetetičar. Iste godine zaposlila se u privatnoj firmi, gde je radila kao nutricionista, rukovodilac proizvodnje i vođa HACCP tima. Nakon toga iskustvo stiče u Kliničko-bolničkom centru, Domu zdravlja i individualnom radu sa klijentima. Poslednjih 10 godina se bavi ishranom zdravih i bolesnih ljudi.

onkologija

Dr Ljiljana Tomašić
Magistar nauka,primarijus, subspecijalista onkologije

Doktorka Ljiljana Tomašić je subspecijalista onkologije sa više od 20 godina radnog iskustva iz Beograda. Radila je kao lekar subspecijalista onkolog na hematološkom odeljenju Internističke službe KBC Zemun, zatim kao rukovodilac Dnevne bolnice Internističke službe KBC Zemun i kao osnivač i načelnik Službe medikalne onkologije KBC Zemun. Magistrirala je imunologiju 2010.godine. Osnovne delatnosti doktorke Ljiljane su : dijagnostika malignih tumora, specifična onkološka terapija malignih tumora, suportivna i palijativna terapija obolelih od malignih tumora i terapija bola. Autor je brojnih stručnih publikacija objavljenih u stručnim časopisima, knjigama više različitih autora kao i dve autorske monografije.

Pohađala je mnoge edukativne postdiplomske kurseve: Kurs iz pedijatrije, Kurs iz bazične imunologije, Nova dostignuća u dijagnostici i terapiji kancera, Osnove genetičkog inženjerstva: izolovanje, obrada i elektroforetska analiza DNK itd.

Dobitnica je zahvalnice UMOS-a za doprinos u razvoju medikalne onkologije u Beogradu i u Srbiji.

Članstva: Srpsko lekarsko društvo, Evropsko udruženje medicinskih onkologa, Balkanska Unija onkologa, Srpska limfomska grupa, Udruženje medicinskih onkologa Srbije, MASCC.

Dr Matija Đukić

Dr Matija Đukić
Doktor medicine

Doktor Matija Đukić završio je Integrisane akademske studije Medicinskog fakulteta u Beogradu sa prosekom 9.57.  2020. godine upisao specijalizaciju iz Infektologije.

Tokom studija radio je kao demonstrator na Katedri za anatomiju 5 godina. Stažirao je u DZ Zemun i volontirao u Klinici za infektivne i tropske bolesti KCS-a. Trenutno zaposlen u Klinici za infektivne i tropske bolesti u Beogradu.

Učestvovao je na Kongresu studenata biohemijskih Srbije 2 puta sa studentski radom iz genetike i medicinske hemije; Učestvovao u studentskoj razmeni u okviru IFMSA programa 2 puta: U Brazilu 2017. u Klinici za gastroenterologiju u okviru UNIFESP-a (Universidade de Federal De Sao Paolo) i u Turskoj u julu 2018. godine na odeljenju za radijacionu onkologiju u Klinici Osmangazi Universitesi Tip Fakultesi Hasanesi; Učestvovao na internacionalnom takmičenju u rešavanju kliničkih slučajeva u Novosibirsku. Dobitnik je stipendije Dositeja.


Dr  Marija Vujnović
Doktor medicine

Doktorka Marija Vujnović završila je osnovne medicinske studije 2019.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo:

2021 – Klinički lekar – Covid bolnica Batajnica
2020 – Klinički lekar – Institut za transfuziju krvi Srbije, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Egzakta Medika
2019 – Lekar savetnik, Europ-Assistance Hungary
2017- Instruktor Prve pomoći, Crveni Krst, Beograd; Edukacija na projektu „ Psihosocijalna podrška u vanrednim situacijama, Crveni krst Srbije
2013 – Koordinator na projektu „Saradnja izmedju Opština Belfort (Francuska) i Novi Beograd kroz pružanje podrške adolescentima i deci u odrastanju i integrisanju u socijalne sfere“
2009 -Tečaj za mlade „Sačuvajmo zdravlje“, Savetovalište za reproduktivno zdravlje mladih- Dom zdravlja Novi Beograd
Članstva, volonterski rad i druge aktivnosti:
2021 – Član ART društva – Anestezija Reanimacija Transfuzija; Ucesnik na festivalu zdravlja u Nišu
2017 – Diploma za doprinos razvoju medjuljudske solidarnosti, humanizma i postignute rezultate u radu na razvijanju plemenitih ciljeva Crvenog krsta i na unapredjenju rada organizacije
2015 – Diploma za doprinos razvoju medjuljudske solidarnosti, humanizma i postignute rezultate u radu na razvijanju plemenitih ciljeva Crvenog krsta i na unapredjenju rada organizacije; Član Mladih istraživača Srbije (MIS); Prva pomoć na manifestaciji „Svetski dan dijabetesa“ – Plavi krug
2014 – Prva pomoć na manifestaciji „Svetski dan dijabetesa“ – Plavi krug; Koordinator i saradnik u vanrednim situacija za vreme majskih poplava
2013 – Prva pomoc na manifestaciji „Streetball-Fontana“; Prva pomoć na manifestaciji „Svetski dan dijabetesa“ – Plavi krug;
2012 – Prva pomoć na manifestaciji „Svetski dan dijabetesa“ – Plavi krug
2011 – Organizacija u manifestaciji „Sportsko leto Fontana“; 2011- Prva pomoć na manifestaciji „Sportsko leto Fontana“
2006-2017 – član Crvenog krsta Novi Beograd


Dr Nemanja Nikolić

Dr  Nemanja Nikolić
Doktor medicine

Doktor Nemanja Nikolić rođen je 1994.godine. Završio je Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu 2020.godine. Trenutno radi kao stalno zaposleni doktor medicine u Domu zdravlja Lazarevac. Radio je kao lični asistent deteta sa poremećajem u razvoju, kao i fizioterapeutski tehničar u Domu zdravlja Simo Milošević.


Dr Branibor Pavlović

Dr  Branibor Pavlović
Lekar opšte medicine

Doktor Branibor Pavlović rođen je 1979.godine u Prištini. Završio je Medicinski fakultet univerziteta u Prištini. Volonterski staž završio je u ortopedsko hirurškoj bolnici “Banjica”. Od 2019.godine je na specijalističkim studijama iz oblasti Pedijatrija. Trenutno radi kao stalno zaposleni lekar na terenu u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć.


Dr Danijela Mladenović

Dr Danijela Mladenović

Dr Danijela Mladenović je specijalista ORL sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama.  Trenutno radi kao stalno zaposlena u Domu Zdravlja Zemun na odeljenju Dečije Otorinolaringologije. Doktorka Danijela ima preko dvadeset godina lekarskog staža, dok kao lekar specijalista radi od 2015.godine. Prethodno je bila zaposlena u Zdravstvenom Centru Gnjilane. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja. Redovan je učesnik i član u Edukativnim skupovima u organizaciji ORL Sekcije SLD . Članstva: Lekarska komora grada Beograda.

Dr Dejan Marinković

Dr Dejan Marinković
Specijalista ortopedije sa traumatologijom
Spinalni hirurg

Dr Dejan Marinković je specijalista ortopedije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Dominantne oblasti stručnog rada doktora Dejana su: deformiteti kičmenog stuba kod dece i odraslih, degenerativna stanja i oboljenja kičmenog stuba, tumori kičmenog stuba, ortopedska traumatologija-prvenstveno kičmenog stuba , osteoporoza. Bio je glavni istraživač kliničkog istraživanja/studije “Kontrolisano, randomizovano, multicentrično, dvostruko slepo ispitivanje faze II za procenu efikasnosti i bezbednosti PeproStat-a za topikalnu primenu tokom operativnog zahvata kod hirurške hemostaze”. Od oktobra 2007. godine stalno je zaposlen na mestu kliničkog lekara na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, a od 2016. godine raspoređen je  na poslovima načelnika Službe za hirurške intervencije ( operacionog bloka). Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja. Članstva: SICOT, SEG, Lekarska komora Srbije ,Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija, Udruženje Aloplastičnih Hirurga Srbije.

Dr Marko Petrović

Dr Marko Petrović
Specijalista pedijatrije

Rođen 1980. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu, srednju školu i Medicinski fakultet Univeriziteta u Beogradu. Na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj prisutan od 2006. godine. Specijalista pedijatrije od 2014. godine sa radnim iskustvom u oblasti opšte pedijatrije, dečje neurologije, dečje nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega, neonatologije, pedijatrijske i neonatalne intenzivne nege. Subspecijalizant iz domena neonatologije. Stručno usavršavanje obavljao u Austriji i Izraelu. Član i instruktor prve pomoći Gorske službe spasavanja. Suvlasnik i urednik internet portala „Doktor i dete“.


Dr Biljana Međo

Dr Biljana Međo
Specijalista pedijatrije,
subspecijalista pulmologije

Dr Biljana Međo je specijalista pedijatrije,subspecijalista pulmologije sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1998. godine, magistrirala 2010godine, a postala specijalista pedijatrije 2003. godine. Užu specijalizaciju iz pulmologije završila je 2010. godine, a doktorirala 2015. godine. Radi na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu više od dvadeset godina. Docent je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri pedijatrije. Autor je i koautor u preko 100 stručnih radova iz oblasti pedijatrije i pulmologije. Učestvovala je na brojnim međunarodnim stručnim skupovima i kliničkim seminarima na kojima je sticala znanja i veštine neophodne u kliničkom i naučnom radu.


Dr Andrija Pavlović

Dr Andrija Pavlović
Specijalista pedijatrije,
subspecijalista kardiologije

Rođen 1988. godine u Beogradu gde je završio Medicinski fakultet sa prosečnom ocenom 9.74. Specijalistički akademski rad pod nazivom „Značaj poremećene glikoregulacije kod bolesnika sa srčanom slabošću“ je odbranio 2015. godine. Stalno je zaposlen u Službi kardiologije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu od 2016. godine i od tada je obučavan u oblasti ehokardiografije i urođenih i stečenih bolesti srca, funkcionalnoj dijagnostici aritmija i kateterizaciji urođenih srčanih mana.  Specijalistički ispit iz pedijatrije je položio 2021. godine sa odličnom ocenom.  Usavršavao se u Texas Heart Institute u Hjustonu, Teksas, i u Mitera bolnici u Atini. Članstva: Srpska lekarska komora, Udruženje kardiologa Srbije, Ehokardiografsko udruženje Srbije (ECHOS) i Evropsko udruženje kardiologa (ESC).  Autor i koautor je više radova iz oblasti kardiologije in extenso, kao i preko 30 sažetaka prikazanih i objavljenih na međunarodnim skupovima.

Dr Branislav Ilić

Dr Branislav Ilić
Specijalista interne medicine – pulmolog

Dr Branislav Ilic je specijalista interne medicine i akademski specijalista pulmologije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Na završnoj je godini Doktorskih studija iz pulmologije. Trenutno je zaposlen u Klinici za pulmologiju Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, u Odeljenju bronhologije i invazivne pulmološke dijagnostike. Tokom dosadašnjeg kliničkog i naučnog rada bavio se različitim aspektima pulmologije. Posebne oblasti interesovanja doktora Branislava su invazivna pulmološka dijagnostika, torakalna onkologija i intersticijske bolesti pluća. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma iz oblasti pulmologije. Autor i koautor je dvadesetak naučnih radova, izvoda i saopštenja. Članstva: Respiratorno udruženje Srbije, Srpsko lekarsko društvo, Evropsko respiratorno udruženje i Evropska i Svetska asocijacija bronhologa i interventnih pulmologa.


Dr Snežana Cvetković

Dr Snežana Cvetković
Subspecijalista pulmologije
Specijalista pneumoftiziologije

Dr Snežana Cvetković je specijalista pulmologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Svoje osnovne studije, specijalizaciju pneumoftiziologije i subspecijaliaziju pulmologije zavrsila je u Beogradu. Do 2013.godine bila je načelnik Grudnog odeljenja opšte bolnice „Stefan Visoki“. Trenutno radi u klinici za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Posebna interesovanja doktorke Snežane su: bronhijalna astma, hronična opstruktivna bolest pluća, tuberkuloza, bronhiektazije ,embolije pluća, pneumonije , tumori pluća, intersticijumske bolesti pluća, fibroza pluća , sarkoidoza pluća. Aktivni je učesnik  na evropskim  i domaćim kongresima iz oblasti  plućnih bolesti. Autor i koautor je velikog broja stručnih radova iz oblasti pulmologije. Članstva: Respiratorno udruženje Srbije, Evropsko respiratorno udruženje, Srpsko lekarsko društvo, Lekarska komora Srbije.


Dr Vladan Živković

Dr Vladan Živković
Specijalista pneumoftiziologije

Doktor Vladan Zivković završio je Integrisane akademske studije Medicinskog fakulteta u Nišu. 2017.godine položio je specijalistički ispit sa odličnom ocenom dok se trenutno nalazi na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu VMA. Zaposlen je kao lekar na odeljenju Pulmologije 1 na Klinici za pulmologiju VMA. Doktor Živković uspešno se bavi kako kliničkim radom, tako i invazivnom plućnom dijagnostikom.

Dr Svetlana Supić

Dr Svetlana Supić
Specijalista radiologije

Dr Svetlana Supić je specijalista radiologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu. Trenutno radi u KBC Bežanijska kosa u Beogradu. Oblasti rada doktorke Svetlane su: mamografija, ultrazvuk dojki, ultrazvuk štitaste žlezde, ultrazvuk abdomena, karlice, urotrakta i klasična rentgen dijagnostika. Pohadjala je obuku za mamografski skrining (IORS Beograd). Edukovala se u oblasti radiofrekventne ablacije promena u štitastoj žlezdi u Italiji. Zavrsila je kurs iz oblasti morfološke dijagnostike i hiruškog zbrinjavanja oboljenja štitaste žlezde u Novom Sadu.  Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva.


Dr Davor Mrda

Dr Davor Mrda
Specijalista radiologije

Dr Davor Mrda je specijalista radiologije u Beogradu sa dugogodišnjim iskustvom u dijagnostikovanju različitih oboljenja u okviru državnih i provatnih zdravstvenih ustanova. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 2006. godine imenovan je za načelnika radiološkog odeljenja KBC Bežanijska Kosa u Beogradu. Dr Mrda se uspešno bavi interventnom radiologijom i uspešno leči pelvični kongestivni sindrom (PKS). Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva.


Dr Sandra Jeličić

Dr Sandra Jeličić
Specijalista radiologije

Dr Sandra Jeličić je specijalista radiologije sa bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završila je u Beogradu. Zaposlena je u KBC Bežanijska kosa, na odeljenju DIC-a (diagnostic imiging center), odsek za bolesti dojke. Oblasti rada doktorke Sandre su: kompletna dijagnostika bolesti dojke (mamografija, UZ, MRI, biopsije), ultrazvučna dijagnostika ( pregled abdomena, karlice, urotrakta, vrata, štitaste žlezde, regionalnih limfnih regija-aksilarnih i ingvinalnih, mekotkivnih struktura i muskuloskletnog sistema – mišići i zglobovi), ultrazvučna elostografija, rendgen dijagnostika i komjuterizovana tomografija (CT). Stručna usavršavanja: Kurs imidžing dojke i interventne procedure, obuka za mamografski skrining, trening obuka za organizovan skrining za karcinom dojke u saradnji sa JICA u Jokohami u Japanu.


Dr Filip Jukić

Dr Filip Jukić
Specijalista radiologije

Dr Filip Jukić je specijalista radiologije sa bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 2016. godine je stalno zaposlen na odeljenju radiologije KBC Bežanijska kosa. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva i na medunarodnim edukacijama. Autor je više publikovanih radova i prezentacija iz oblasti radiologije. Članstva: Društvo Intrventnih Radiologa Srbije (DIRS), Udruženje Radiologa Evrope (ESR), Udruženje Interventnih Radiologa Evrope (CIRSE).

Dr Oliver Radmili

Dr Oliver Radmili
Specijalista radiologije

Doktor Oliver Radmili rođen je u Beogradu 1977. godine.
Specijalizirao je radiologiju, trenutno je zaposlen na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju (KCS).
Prevashodno se bavi ultrazvučnom i MDCT dijagnostikom kardiovaskularnog sistema.
Član je brojnih domaćih i stranih udruženja. Autor je i koautor više članaka u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i udžbenicima.

Dr Martin Popevic

Dr Martin Popević
Specijalista medicine rada

Dr Martin Popević 2004. godine počinje da radi kao asistent pripravnik na katedri Medicina rada i kao klinički lekar u Institutu za medicinu rada Srbije. Od 2010. godine intenzivno je uključen u proučavanje poremećaja disanja u spavanju, pre svega sindorma opstruktivne apneje u spavanju i njihovog uticaja na radnu sposobnost profesionalnih vozača. Od 2011. godine, koautor i učesnik projekta „Značaj rane dijagnostike sindroma opstruktivne apneje u spavanju kod vozača profesionalaca koji upravljaju motornim vozilima“ 2011-2020. Projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva Nauke Republike Srbije. U junu 2012. godine završava Central European Advanced Sleep training course- Hungarian Sleep Society, Budapest, Hungary.  2016. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Pospanost, sindrom opstruktivne apneje u spavanju i saobraćajni traumatizam kod vozača profesionalaca“, čime je stekao zvanje doktora medicinskih nauka. Trenutno radi kao Docent na katedri Medicina rada i kao lekar specijalista medicine rada u Institutu za medicinu rada Srbije. Autor je i koautor više naučnih radova u domaćim i stranim časopisima iz oblasti poremećaja disanja u spavanju i uticaja na zdravlje i radnu sposobnost. Učesnik je domaćih i međunarodnih projekata Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Član je Evropskog udruženja za istraživanje sna (ESRS), međunarodnog udruženja medicine rada (ICOH) i aktivan član Srpskog lekarskog društva. Jedan je od članova osnivača Srpskog somnološkog društva , nacionalnog naučno-stručnog neprofitabilnog udruženja čiji je cilj unapređenje svih aspekata proučavanja i promocije kako normalnog spavanja tako i bolesti spavanja.

dr velimir srejic

Dr Velimir Srejić
Specijalista transfuziologije

Doktor Velimir Srejić diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univeziteta u Beogradu 1994. Godine. Obavezni klinički staž u trajanju od godinu dana obavio je u DZ Vračar. Od juna 1996. Godine radi kao stalno zaposlen u Institutu za transfuziju krvi Srbije. 2002.godine položio je specijalistički ispit iz transfuziologije. Od 1996. do 1999.godine radio je na Odeljenju za prikupljanje i konzervaciju krvi, potom na Odeljenju za donorske aferezne postupke, a zatim na Odeljenju za kliničku transfuziologiju i terapijske aferezne procedure (primene  transfuzije krvi i krvnih derivata, terapijske flebotomije,  terapijske izmene plazme, terapijske leukafereze  i trombocitafereze , transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze i dr). Više godina bio na funkciji  Načelnika Odeljenja za kliničku transfuziologiju. Sada je na funkciji Šefa Odseka za terapijske aferezne procedure na Institutu za transfuziju krvi Srbije. Doktor Velimir je redovan učesnik mnogih domaćih i stranih kongresa i simpozijuma na kojima je i sam održao veliki broj predavanja i predstavio poster prezentacije iz oblasti transfuziologije. Objavljivao je stručne radove iz transfuziologije, dominantno kliničke transfuziologije, u domaćim i inostranim stručnim časopisima.

Dr Vladan Marković

Dr Vladan Marković
Specijalista urologije

Dr Vladan Marković je specijalista urologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Trenutno radi u KBC Zvezdara u Beogradu. Doktor Vladan ima višegodišnje iskustvo u lečenju muškog steriliteta. Autor je i koautor brojnih radova iz oblasti urologije. Redovno učestvuje na kongresima širom zemlje i inostranstva. Članstva: Srpsko lekarsko društvo, Lekarska komora Srbije.


Dr Nikola Lukač

Dr Nikola Lukač
Specijalista urologije

Dr Nikola Lukač je specijalista urologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 2017.godine radi u KBC Bežanijska kosa u Beogradu. Doktor Nikola se ušpesno bavi  lečenjem erektilne disfunkcije. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva. Član je brojnih udruženja urologa.

Dr Dusan Gligorijevic

Dr Dušan Gligorijević
Specijalista opšte hirurgije

Dr Dušan Gligorijević je po stečenom obrazovanju i priznatim naučnim i stručnim titulama: specijalista opšte hirurgije, magistar medicinskih nauka, primarius, doktor medicinskih nauka, akademik Srpske Kraljevske akademije naučnika i umetnika i sudija Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbije. Ukupno ima 40 godina radnog i hirurškog staža.  Dr Gligorijević je angažovan opšti i vaskularni hirurg KBC Zvezdare. Usko se specijalizovao za poštedne resekcije i operacije na dijabetičnom stopalu u lokalnoj anesteziji na svim nivoima i amputacione procedure potkolenice, natkolenice do dezartikulacije u predelu zgloba kuka. Samostalno je uradio preko dve hiljade operacija na dijabetičnom stopalu. Po broju izvedenih operacija ima najveći broj bolesnika u Srbiji. U lečenju bolesnika aktivno sarađuje sa svim Klinikama u Beogradu, Hiperbaričnom komorom KCS i Zavodom za rehabilitaciju i protetisanje bolesnika Rudo. Na Onkološkom institutu licencirao je operacije mekotkivnih tumora kože i potkože i operacije dojke. Poseduje sertifikat za operacije u laparoskopskoj hirurgiji. Nosilac je nagrade Zlatne plakete Kapetana Miša Anastasijević i Septembarske nagrade opštine Majdanpek. Više puta nagrađivan plaketama i zahvalnicama Večernjih novosti. Bio je učesnik mnogih medicinskih kongresa, simpozijuma i stručnih sastanaka medicinskih radnika. Kao autor i koautor učestvovao je u izradi preko 100 publikovanih stručnih radova.


Dr Zoran Kujačić

Dr Zoran Kujačić
Specijalista opšte hirurgije

Dr Zoran Kujačić je specijalista opšte hirurgije iz Beograda. Trenutno je na subspecijalizaciji iz digestivne hirurgije. Zaposlen je kao hirurg u stalnom radnom odnosu na IV odeljenju za kolorektalnu I pelvičnu onkološku hirurgiju Klinike za digestivnu hirurgiju I hiruške klinike, Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Uža stručna delatnost doktora Kujačića su proktološka oboljenja: hemoroidi, perianalni apces I fistula, analna fisura, kondilomi, bradavice, polipi, pilonidalni sinus.
Hirurške veštine: Hernioplastika , apendektomija,
Holecistektomija, holedohotomija sa T drenažom, biliodigestivne anastomoze, resekcija glave pankreasa. resekcije želudca, parcijalne resekcije metastaza kolorektalnog karcinoma, resekcija tankog creva sa anastomozom, resekcije kolona sa anastomozom. resekcija rektuma sa TME i anastomozom, subtotalna i totalna kolektomija, operacija hemoroida, analne fisure, perianalne fistule, pilonidalni sinus, splenektomija. operacije dojke, amputacije d.ekstremiteta zbog vaskularnih bolesti, torakotomija, torakalna drenaža, male hirurške intervencije. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma iz oblasti hirurgije.

Dr Dušan Gligorijević

Dr Dušan Gligorijević

Dr Dušan Gligorijević je po stečenom obrazovanju i priznatim naučnim i stručnim titulama: specijalista opšte hirurgije, magistar medicinskih nauka, primarius, doktor medicinskih nauka, akademik Srpske Kraljevske akademije naučnika i umetnika i sudija Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbije. Ukupno ima 40 godina radnog i hirurškog staža.  Dr Gligorijević je angažovan opšti i vaskularni hirurg KBC Zvezdare. Usko se specijalizovao za poštedne resekcije i operacije na dijabetičnom stopalu u lokalnoj anesteziji na svim nivoima i amputacione procedure potkolenice, natkolenice do dezartikulacije u predelu zgloba kuka. Samostalno je uradio preko dve hiljade operacija na dijabetičnom stopalu. Po broju izvedenih operacija ima najveći broj bolesnika u Srbiji. U lečenju bolesnika aktivno sarađuje sa svim Klinikama u Beogradu, Hiperbaričnom komorom KCS i Zavodom za rehabilitaciju i protetisanje bolesnika Rudo. Na Onkološkom institutu licencirao je operacije mekotkivnih tumora kože i potkože i operacije dojke. Poseduje sertifikat za operacije u laparoskopskoj hirurgiji. Nosilac je nagrade Zlatne plakete Kapetana Miša Anastasijević i Septembarske nagrade opštine Majdanpek. Više puta nagrađivan plaketama i zahvalnicama Večernjih novosti. Bio je učesnik mnogih medicinskih kongresa, simpozijuma i stručnih sastanaka medicinskih radnika. Kao autor i koautor učestvovao je u izradi preko 100 publikovanih stručnih radova.

Dr Zoran Kujačić

Dr Zoran Kujačić

Dr Zoran Kujačić je specijalista opšte hirurgije iz Beograda. Trenutno je na subspecijalizaciji iz digestivne hirurgije. Zaposlen je kao hirurg u stalnom radnom odnosu na IV odeljenju za kolorektalnu I pelvičnu onkološku hirurgiju Klinike za digestivnu hirurgiju I hiruške klinike, Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Uža stručna delatnost doktora Kujačića su proktološka oboljenja: hemoroidi, perianalni apces I fistula, analna fisura, kondilomi, bradavice, polipi, pilonidalni sinus.

Hirurške veštine: Hernioplastika , apendektomija,

Holecistektomija, holedohotomija sa T drenažom, biliodigestivne anastomoze, resekcija glave pankreasa. resekcije želudca, parcijalne resekcije metastaza kolorektalnog karcinoma, resekcija tankog creva sa anastomozom, resekcije kolona sa anastomozom.  resekcija rektuma sa TME i anastomozom, subtotalna i totalna kolektomija, operacija hemoroida, analne fisure, perianalne fistule, pilonidalni sinus, splenektomija. operacije dojke, amputacije d.ekstremiteta zbog vaskularnih bolesti, torakotomija, torakalna drenaža, male hirurške intervencije. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma iz oblasti hirurgije.

Dr Miloš Sladojević

Dr Miloš Sladojević
Specijalista vaskularne hirurgije

Dr Miloš Sladojević je specijalista vaskularne hirurgije iz Beograda sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima. Član je mobilnog tima za urgentne endovaskularne procedure koje se izvode u saradnji sa regionalnim centrima. Svoja znanja unapređivao je i na prestižnoj Klinici u Nemačkoj. Saradnik je i u Asymptomatic Carotid Surgery Trial 2 studiji (Univerzitet u Oksfordu). Pored ambulantnih i odeljenskih pregleda, godišnje izvrši oko 110 hirurških procedura i značajno veći broj asistencija. Najveći broj operacija pripada oblasti karotidne hirugije, kao i otvorene i endovaskularne hirurgije abdominalne aorte, endovaskularne hirurgije grudne aorte, a potom i perifernih vaskularnih rekonstrukcija.

Pregledi koje dr Miloš Sladojević obavlja: diijagnostika i lečenje, lečenje i praćenje bolesti arterijskog i venskog sistema. Posebno se bavi novim modalitetima hirurškog lečenja oboljenja venskog sistema.

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Specijalizacija

Vaskularna hirurgija sa angiologijom – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doktorske studije

Povezanost karakteristika intraluminalnog tromba prikazanih magnetnom rezonancijom sa njegovim biohemijskim odlikama i morfološkim osobenostima zida infrarenalne aneurizme abdominalne aorte.

Radno iskustvo

Klinički asistent na Katedri Hirurgije sa anesteziologijom – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Vaskularni hirurg – Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju (Klinički Centar Srbije )

Dr Sladojević je autor je i koautor u mnogobrjnim časopisima međunarodnog značaja.

Članstva: Srpsko lekarsko društvo, Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije, Evropsko udruženje vaskularnih hirurga, Evropsko udruženje kardiovaskularnih i endovaskularnih hirurga